Federacja Wlkp
Strona główna

MSW

Kategoria:

Instytucje

MSW

Federacja Związków Zawodowych Słuzb Mundurowych    Po spotkaniu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych opublikowała wspólny komunikat na temat planowanych zmian w ustawie o emeryturach mundurowych. Federacja przyjmuje za integralną część negocjacji emerytalnych także wzrost uposażeń we wszystkich służbach mundurwych w 2012 roku.

MSWiA

Dziś (12 grudnia br.) minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki, zapowiedział, iż resort przeanalizuje budżety Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej na 2012 r. pod kątem ewentualnych podwyżek dla pozostałych funkcjonariuszy służb podległych MSW.

MSWiA

Dziś (12 grudnia br.) odbyło się spotkanie dotyczące nowego modelu emerytalnego służb mundurowych. Zaproponowane zmiany nie obejmą funkcjonariuszy już pełniących służbę, a tylko przyjętych po wejściu w życie nowych przepisów. Projekt zmian zachowuje odrębny system zaopatrzeniowy, natomiast wydłuża minimalny staż służby.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki, minister administracji i cyfryzacji Michał Boni, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, a także przedstawiciele związków zawodowych policjantów, strażaków, strażników granicznych i strażników więziennych.

Rzecznik Praw ObywatelskichW dniu 25 maja 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz wystosowała wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustosunkowanie się do problemu czasu pracy strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Według RPO obecne przepisy regulujące czas pracy strażaków są niezgodne z dyrektywą UE nr 2003/88 z dnia 4-11-2003 dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy.

Minister SWiA Jerzy Miller (fot. J. Waszkiewicz)

„Przełożonym funkcjonariusza jest Rzeczpospolita Polska reprezentowana przez komendanta, a nie prezesa firmy, której celem jest osiągnięcie zysku.” - takie słowa widniały na wyświetlonej prezentacji w MSWiA podczas spotkania ministra Jerzego Millera z przedstawicielami kierownictwa służb mundurowych oraz Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w sprawie obniżenia zasiłku chorobowego funkcjonariuszy.

W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Konwentu Dziekanów WP.Podczas spotkania strony przedstawiły swoje stanowiska w sprawie założeń do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych. NSZZ Policjantów przedstawił prezentację multimedialną zawierającą stanowisko Federacji ZZ SM i wytykającą błędy logiczne i merytoryczne popełnione w założeniach.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk zwrócił się w do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera w sprawie obniżenia dodatku służbowego policjantom przebywającym na zwolnieniu lekarskim.

Zastępca RPO podkreśla, że do biura RPO wpływają skargi dotyczące obniżania dodatku policjantom, przebywającym na zwolnieniu lekarskim (głównie długotrwałym). Zastrzeżenia w tej sprawie sygnalizowane są też przez funkcjonariuszy w trakcie wizytacji poszczególnych jednostek policji. 

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. wielkopolskiego

Z dniem 10 lutego 2011r. rozpoczęły prace podzespoły mające za zadanie wypracowanie kompromisowych rozwiązań emerytalnych dla funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy podejmą służbę w tych formacjach od 2012 roku.

W pracach tych aktywnie uczestniczą przestawiciele wielkpolskiej Federacji ZZ Służb Mundurowych: Anrzej Szary (Zespół Główny), Lucjan Dutkiewicz (Podzespół ds. systemu rent i orzecznictwa w służbach), Zbigniew Rogodziński (Podzespół ds. procesu ucywilnienia) oraz Marek Garniewicz (Podzespół ds. opracowania wskaźnika wzrostu emerytury za każdy rok służby ponad limit oraz podstawy wymiaru emerytury). Naszym członkom redakcja witryny życzy owocnych obrad.

Federacja ZZSM wlkpFederacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. wielkopolskiego ogłosiła w dniu 29 października 2010 r. swoje stanowisko w sprawie do założeń do projektu „ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych” z dnia 22 października 2010 roku, zamieszczonego na stronie BIP MSWiA.

Od 2012 roku za osoby wstępujące do policji będą opłacane składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS i OFE. Rząd zapewnia, że nie ulegną zmianie zasady przechodzenia na emerytury policjantów czy strażaków, którzy rozpoczną służbę do końca 2011 roku.

BOŻENA WIKTOROWSKA:

SEJM RP: Wystąpienie wiceministra Z.Sosnowskiego

Zmiany w przepisach dotyczących emerytur mundurowych mają nastąpić od 2012 r.; nie będą dotyczyć funkcjonariuszy będących obecnie w służbie, a jedynie tych, którzy wtedy do niej wstąpią - powiedział w Sejmie wiceszef MSWiA Zbigniew Sosnowski.

NSZZPNSZZPP