Federacja Wlkp
Strona główna

Służby mundurowe

Kategoria:

Instytucje

Służby mundurowe

Obrady wielkopolskiej Federacji ZZ Służb Mundurowych

W dniu 11 maja 2011 r. przedstawiciele organizacji związkowych działających w wielkopolskich służbach mundurowych spotkali się pod egidą Wielkopolskiej Federacji ZZSM. Tematyka obrad obejmowała głównie sprawy związane z poczynaniami Rządu RP i podległych mu organów polegającymi na zastraszaniu strony społecznej poprzez bezprecedensową nagonkę w usłużnych środkach masowego przekazu. Podczas obrad opracowano stanowisko przewidujące rozpoczęcie akcji protestacyjnej w jednostkach mundurowych w niedalekiej przyszłości.

Federacja jest głęboko zaniepokojona nastrojami panującymi wśród wielkopolskich funkcjonariuszy, a zwłaszcza trudnej sytuacji strażaków wobec działań Wielopolskiego Komendanta PSP oraz Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu. Brak dialogu społecznego i skala szukania oszczędności w strażackich kieszeniach może doprowadzić do poważnego zagrożenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Poznania i całego regionu.

Minister SWiA Jerzy Miller (fot. J. Waszkiewicz)

„Przełożonym funkcjonariusza jest Rzeczpospolita Polska reprezentowana przez komendanta, a nie prezesa firmy, której celem jest osiągnięcie zysku.” - takie słowa widniały na wyświetlonej prezentacji w MSWiA podczas spotkania ministra Jerzego Millera z przedstawicielami kierownictwa służb mundurowych oraz Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w sprawie obniżenia zasiłku chorobowego funkcjonariuszy.

W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Konwentu Dziekanów WP.Podczas spotkania strony przedstawiły swoje stanowiska w sprawie założeń do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych. NSZZ Policjantów przedstawił prezentację multimedialną zawierającą stanowisko Federacji ZZ SM i wytykającą błędy logiczne i merytoryczne popełnione w założeniach.

Państwowa Inspekcja Pracy

10 marca 2011 roku w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie odbyło się spotkanie Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Mariana Liwo z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych.

Ze strony związków zawodowych w spotkaniu udział wzięli: Lucjan Dutkiewicz – konsultant ZG NSZZ Policjantów ds. BHP i medycyny pracy, Tomasz Krzemieński – wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów, Jacek Przybylski – wiceprzewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa oraz Marek Garniewicz – członek NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk zwrócił się w do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera w sprawie obniżenia dodatku służbowego policjantom przebywającym na zwolnieniu lekarskim.

Zastępca RPO podkreśla, że do biura RPO wpływają skargi dotyczące obniżania dodatku policjantom, przebywającym na zwolnieniu lekarskim (głównie długotrwałym). Zastrzeżenia w tej sprawie sygnalizowane są też przez funkcjonariuszy w trakcie wizytacji poszczególnych jednostek policji. 

Przewodniczący wielkopolskiej FZZSM - kol. Andrzej Szary

   Jak bumerang powraca w mediach temat zwolnień lekarskich funkcjonariuszy. Dziwnym trafem pomysł obniżenia do 80% wynagrodzeń mundurowych podczas „chorobowego” pojawia się dosłownie w przededniu rozpoczęcia prac związkowo-rządowych zespołów ds. opracowania założeń do naszej nowej ustawy emerytalnej.
    Trudno więc nie dopatrzyć się związku pomiędzy tymi dwoma - pozornie nie związanymi - tematami. Czyżbyśmy zatem znów mieli do czynienia z celowymi działaniami prorządowych mediów? Czy groźba obniżenia uposażeń podczas zwolnienia lekarskiego ma na celu wymuszenie ustępstw na związkowcach w kwestiach emerytalnych?
    Poniżej wywiad Wiceprzewodniczącego Federacji ZZ Służb Mundurowych kol. Andrzeja Szarego dla Gazety Prawnej z dnia 7 lutego 2011 r.

(mg)

NSZZPNSZZPP