Federacja Wlkp
Strona główna
poniedziałek, 9 sierpień, 2010 - 19:11
Komunikat Federacji w sprawie zamrożenia podwyżek
Wersja do wydrukuWersja PDF

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych w związku z oficjalnymi wystąpieniami oraz przerwą w obradach Komisji Trójstronnej przyjęła własny plan działań, który w konsekwencji może doprowadzić do akcji protestacyjnej w sprawie braku waloryzacji płac w 2011', zapowiedzi ograniczenia świadczeń i należności z tytułu służby, redukcji budżetów formacji lub przedstawienia projektów emerytalnych naruszających prawa nabyte.

     

    W sprawie zapowiedzianego braku waloryzacji płac w państwowej sferze budżetowej (w tym w służbach mundurowych) w roku 2010 i w latach następnych, związki zawodowe Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, podjęły w bieżącym roku szereg działań zmierzających tak do zwaloryzowania przez rząd płac, jak i utrzymania obecnego systemu emerytalnego w służbach mundurowych.


      W piśmie datowanym 8 stycznia 2010 r. adresowanym m.in. do Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyraziliśmy stanowczy protest przeciw niedoszacowaniu budżetów służb mundurowych MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości. Sytuację związaną z brakiem waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy w 2010 roku, Federacja uznała za niedopuszczalną, apelując o debatę w sprawie budżetu służb mundurowych, utrzymanie wysokości ich budżetów, co najmniej na poziomie przewidywanym pierwotnie w roku 2009' oraz o dokonanie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, co najmniej o wskaźnik inflacji przewidywanej na rok 2010' zwiększonej o 1 punkt procentowy. Z otrzymanych odpowiedzi wynikało, że w ustawie budżetowej na rok 2010' kwota bazowa dla funkcjonariuszy, na podstawie której kształtowana jest wysokość przeciętnego miesięcznego uposażenia, określona została na poziomie roku 2009'.


     Z kolei w piśmie z 8 czerwca 2010', Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowała pisemne wystąpienia do kandydatów na urząd Prezydenta RP, zwracając się do nich o zajęcie stanowiska w sprawach przedstawionych w tym piśmie oraz o odpowiedź na pytania, czy interes państwa polskiego wymaga zapewnienia formacjom służb mundurowych realnych budżetów w 2011 roku i w latach następnych, na poziomie umożliwiającym normalne funkcjonowanie i utrzymanie stanów liczebnych gwarantujących wywiązywanie się z ustawowych obowiązków.
      Natomiast w piśmie z 27 lipca 2010' skierowanym do Prezesa Rady Ministrów, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych odniosła się do przekazanych publicznie informacji o zamrożeniu poziomu płac p.s.b. i służb mundurowych w ustawie budżetowej na rok 2011', uznając tę sytuację za bezprecedensową i niedopuszczalną. Stwierdziliśmy, że poziom uposażeń policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży pożarnej, służby Więziennej i żołnierzy zawodowych - bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli i narażających codziennie życie i zdrowie, nie może wynikać z okresowej koniunktury gospodarczej. FZZSM zażądała od Rady Ministrów i parlamentu RP waloryzacji płac funkcjonariuszy służb mundurowych w roku 2011, co najmniej na poziomie sumy wskaźników inflacji w latach 2009-2010, wyliczonej na potrzeby waloryzacji emerytur, lub wzrostu płąc nauczycieli oraz inflacji planowanej w roku 2011', zaznaczając, że niespełnienie tego żądania, może stać się powodem kolejnej akcji protestacyjnej.  

     Wspomniane pismo przesłano do wiadomości: Marszałka Sejmu RP, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, podsekretarza stanu w MSWiA, komendantów głównych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, przewodniczącego Komisji Trójstronnej ds. Społeczno - Gospodarczych i przewodniczących OPZZ, NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych. Do chwili obecnej Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych nie otrzymała odpowiedzi na to pismo.  

    Sprawą waloryzacji płac w p.s.b zajmowała się również Komisja Trójstronna ds. Społeczno - Gospodarczych podczas posiedzenia w dniu 30 lipca 2010'. Obrady te zdecydowano odroczyć do dnia 8 września 2010'.

     Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych w związku z oficjalnymi wystąpieniami oraz przerwą w obradach Komisji Trójstronnej przyjęła własny plan działań, który w konsekwencji może doprowadzić do akcji protestacyjnej w sprawie braku waloryzacji płac w 2011', zapowiedzi ograniczenia świadczeń i należności z tytułu służby, redukcji budżetów formacji lub przedstawienia projektów emerytalnych naruszających prawa nabyte.

W zaistniałej sytuacji Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych uważa za niecelowy udział w spotkaniu zaproponowanym przez przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność" na dzień 11 sierpnia 2010 roku.

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów - Antoni Duda
Przewodniczący ZK ZZS „Florian” - Wiesław Puchalski
Przewodniczący KKW NSZZ FSG - Mariusz Tyl
Przewodniczący ZG NSZZ PP - Krzysztof Hetman
Przewodniczący ZG NSZZ FiPW - Wiesław Żurawski

NSZZPNSZZPP