Federacja Wlkp
Strona główna
sobota, 30 październik, 2010 - 17:46
FEDERACJA ZZSM woj.wlkp w sprawie zwolnień lekarskich funkcjonariuszy
Wersja do wydrukuWersja PDF

Federacja ZZSM wlkpFederacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. wielkopolskiego ogłosiła w dniu 29 października 2010 r. swoje stanowisko w sprawie do założeń do projektu „ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych” z dnia 22 października 2010 roku, zamieszczonego na stronie BIP MSWiA.

Treść stanowiska:

 

 
FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH  SŁUŻB MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ, TEL. 061 84 13156, FAX 061 8413169, E-MAIL:andrzejszary1@wp.pl
 
                                                                                                                                                 Poznań, 2010-10-29
                                                                             
S T A N O W I S K O
 
Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Wielkopolskiego do założeń do projektu „ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych” z dnia 22 października 2010 roku, zamieszczonego na stronie BIP MSWiA
 
 
                Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Wielkopolskiego, wyraża zdecydowany sprzeciw i oburzenie wobec zamiaru wprowadzenia w życie „ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych”.
 
                Przedstawiona w założeniach argumentacja, która według Ministerstwa uzasadnia uchwalenie ustawy to „socjotechnika”, która ma stworzyć w opinii publicznej wrażenie, że funkcjonariusze służb mundurowych to symulanci, nieroby oraz osoby działające na szkodę swojego Państwa.
 
                Za naszym sprzeciwem przemawiają następujące argumenty:
 
1.          Stwierdzenie o „nieuzasadnionym przebywaniu funkcjonariuszy na zwolnieniach lekarskich”, to ewidentne nadużycie ze strony Ministerstwa, gdyż nie przedstawiono w założeniach na to żadnych dowodów, tylko przypuszczenia, co bardzo niekorzystnie świadczy o autorach założeń.
 
2.          Zgodnie z przepisami opiekę na dzieckiem może sprawować również funkcjonariusz, który korzysta z pełni praw rodzicielskich i wychowawczych. Kwestionowanie tego faktu, to naruszenie Konstytucji i próba dyskryminacji funkcjonariuszy publicznych. Próba wskazywania, kto ma otrzymać opiekę nad dzieckiem to kuriozum i arogancja władzy.
 
3.          Przedstawiając dane o zwolnieniach celowo zestawiono je z danymi ZUS, bez wskazania szczegółów dotyczących powodów otrzymywanych przez funkcjonariuszy zwolnień lekarskich np. zwolnienia związane z wypadkami w służbie, w drodze do i ze służby, zwolnienia z tytułu opieki, w czasie ciąży, zwolnienia funkcjonariuszy, którzy po przepracowaniu ponad 20 lat odchodzą, że służby, podczas gdy wcześniej ze zwolnień nie korzystali, służąc Ojczyźnie. To świadome działanie mające na celu poderwanie zaufania Polaków do funkcjonariuszy, którzy codziennie z narażeniem życia i zdrowia służą i giną.
 
4.          W założeniach nie ma ani słowa o uciążliwości służby, wręcz przeciwnie próbuje się postawić znak równości między pracą a służbą, co traktujemy jako brak „kompetencji” autorów założeń.
 
5.          Założenia nie wskazują rodzaju zwolnień lekarskich (choroba, schorzenie, uraz), jakie otrzymują funkcjonariusze, co mogłoby pokazać rzeczywisty stan zdrowia funkcjonariuszy: zestresowanych, słabo uposażonych, mobbingowanych, pracujących w nadgodzinach, przeciążonych obowiązkami służbowymi, straszonych zmianami systemu emerytalnego, zabieraniem świadczeń i uprawnień i wreszcie lekceważonych przez Państwo.
 
6.          Z treści założeń nie wynika również sposób pełnienia służby przez tych funkcjonariuszy, którzy zdecydowaliby się na pozostanie w służbie, bo są jej potrzebni pomimo choroby, która – aczkolwiek lekka – praktycznie uniemożliwiałyby prawidłowe wykonywanie zadań. Brak możliwości określenia czy choroba powstała w związku z pełnieniem służby wskazuje, że niby konsultowany dokument został przygotowany z pośpiechem bez głębszej analizy.
 
7.          Jak pokazuje rzeczywistość ewentualne korzyści (20% środków ze zwolnień), środki na nagrody będą przekazywane na wydatki rzeczowe jak to miało miejsce np. w Policji w 2010 roku, gdzie ponad 47 mln zł przesunięto na wydatki rzeczowe twierdząc, że nie było podstaw do wyróżnienia policjantów, gdyż nagroda jest uznaniowa i nie wszyscy ją muszą otrzymać.
 
8.          Wprowadzenie ustawy spowoduje w rzeczywistości dalsze obcięcie etatów służb mundurowych, gdyż jak twierdzą „fachowcy” 50% ograniczenie zwolnień spowoduje, że będzie więcej funkcjonariuszy pełniących służbę. Jest to ewidentna manipulacja, gdyż dane ZUS pokazują, że kontrole zwolnień zaledwie w 10% ograniczyły ich ilość.
 
9.          Służby od szeregu lat żądają od Rządu RP uregulowania kwestii nadgodzin, służby pełnionej w święta, dni wolne oraz w nocy, gratyfikacji finansowej za służbę powyżej normy ustawowej oraz zapewnienia ochrony prawnej. Jak widać Rząd i Parlament nie ma na to czasu, a prowadzony dialog ze związkami zawodowymi w świetle posiadania przez ekipę rządząca pełni władzy to fikcja.
 
10.       W okresie, kiedy Rząd w okresie ostatnich 2 lat zwiększył zatrudnienie w administracji państwowej i rządowej o około 50 tysięcy osób i 50 tysięcy osób w samorządach, propozycja racjonalizacji uposażeń to „przykrywka” do odciągnięcia opinii publicznej od rzeczywistych problemów.
 
Oddzielnego komentarza wymaga fakt, w jaki sposób „ukradkiem” Ministerstwo zamieszczając założenia w BIP oczekuje w terminie 7 dni uwag do nich.
W ocenie Federacji tak ważna kwestia dla służb mundurowych reprezentujących Państwo, musi być poprzedzona „rzeczywistymi” konsultacjami, przy przedstawieniu pełnych danych o realiach służby funkcjonariuszy. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się oddolnych i zorganizowanych działań organizacji związkowych, mających na celu zablokowanie wprowadzeniu w życie ww. ustawy.
Federacja na szczeblu województwa podejmie wszelkie możliwe działania, aby przekonać polityków do wycofania się z „cudownych” pomysłów racjonalizujących uposażenia funkcjonariuszy.
Zapewne część mediów z aprobatą będzie odnosić się do założeń, twierdząc, że służby mają „przywileje” i nadszedł najwyższy czas, aby z tym skończyć. Takie stawianie sprawy ma krótkie nogi, bo może za nieodległy czas okazać się, że służby są niewydolne a mieszkańcy Polski czują się zagrożeni. Wówczas te same media będą apelować o wzmocnienie służb. Należy pamiętać, że Państwo silne to Państwo gdzie są mobilne i skuteczne służby mundurowe, służba zdrowia i oświata. W przeciwnym wypadku Państwo to tylko slogan.
Federacja z zainteresowaniem będzie obserwować wyrażane stanowiska w tej sprawie przez stronę służbową, która „tajnie’ uczestniczyła w konsultacjach z Ministrem, jak związkom zawodowym wiadomo. Zapewne podczas nich z obawy przed wyrażeniem głosów krytycznych zaakceptowali założenia, których dzisiaj będą bronić. Strona związkowa będzie te postawy prezentować i pokazywać funkcjonariuszom o czyje interesy, tak naprawdę nasi najwyżsi przełożeni dbają.
Federacja apeluje do tych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej województwa wielkopolskiego, którzy są poza związkami o przebudzenie się, zakończenie uprawniania demagogii i populizmu, wstąpienie do właściwej Organizacji Związkowej i wyrażenie zdecydowanego solidarnego sprzeciwu wobec pojawiających się ostatnio propozycji, które mają na celu pogorszenie statusu funkcjonariusza służb mundurowych, w tym destabilizację środowiska służb mundurowych.
 
Przewodniczący                                         Przewodniczący
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P                Zarządu Oddziałowego NSZZFSG
województwa wielkopolskiego                  przy NoOSG w Krośnie Odrzańskim
 
/-/ Andrzej SZARY                             /-/Tomasz EKSTOWICZ
 
 
              Przewodniczący                                           Przewodniczący
Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW               Zarządu Wojewódzkiego NSZZ PP
 
/-/ Dariusz KABZA                            /-/ Zbigniew ROGODZIŃSKI
 
 
              Przewodniczący                                           Przewodniczący
Zarządu Wojewódzkiego ZZ „FLORIAN”        Organizacji Międzyzakładowej 
                                                                            NSZZ "Solidarność" Pożarnictwa
/-/ Józef KULIŃSKI                                               Wielkopolski
 
                                                             /-/ Jerzy RAK
 

NSZZPNSZZPP