Federacja Wlkp
Strona główna
poniedziałek, 12 grudzień, 2011 - 23:25
Komunikat Federacji po spotkaniu w MSW
Wersja do wydrukuWersja PDF

Federacja Związków Zawodowych Słuzb Mundurowych    Po spotkaniu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych opublikowała wspólny komunikat na temat planowanych zmian w ustawie o emeryturach mundurowych. Federacja przyjmuje za integralną część negocjacji emerytalnych także wzrost uposażeń we wszystkich służbach mundurwych w 2012 roku.


Warszawa, dnia 12.12.2011 roku

F-36/2011

KOMUNIKAT


   12 grudnia 2011 roku w Centrum Konferencyjnym "Dialog" w Warszawie odbyło się posiedzenie zespołu rządowo - związkowego w sprawie systemu emerytalnego służb mundurowych, pod przewodnictwem Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego. Stronę rządową ponadto reprezentowali Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Mroczek i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior. Stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele związków zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność" oraz przedstawiciele Korpusu Dziekanów Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego.

W trakcie spotkania ustalono następujące kwestie:

  1. Przedstawiciele strony rządowej oświadczyli, że utrzymany zostaje nadal odrębny system zaopatrzeniowy dla służb mundurowych, finansowany z budżetu państwa.
  2. Zmiany nie będą dotyczyły funkcjonariuszy i żołnierzy już pełniących służbę, lecz będą obejmować wyłącznie funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie ustawy. Przedstawiciele rządu poinformowali, że projekt ustawy zostanie przekazany do konsultacji związkom zawodowym na przełomie grudnia i stycznia, a do parlamentu powinien trafić w lutym 2012 roku. Nowa ustawa może wejść w życie od 1 lipca 2012 roku lub od 1 stycznia 2013 roku.
  3. Funkcjonariusze/żołnierze pełniący służbę w dniu wejścia w życie nowej ustawy będą mieli zagwarantowane prawo wyboru między obowiązującym a nowym systemem.
  4. Warunkiem nabycia uprawnień emerytalnych w nowym systemie przez funkcjonariusza/żołnierza zwolnionego ze służby jest osiągnięcie w dniu zwolnienia 25 lat służby. Zdaniem strony rządowej, prawo do emerytury w nowym systemie powinno przysługiwać przy łącznym spełnieniu dwóch warunków: 25 lat służby i osiągnięcia minimalnego wieku emerytalnego w wymiarze 55 lat. Strona związkowa nadal proponuje, by minimalny wiek emerytalny w nowym systemie wyniósł 50 lat, lub jak obecnie odstąpić od określenia wieku.
  5. Podstawą wymiaru emerytury obecnie zatrudnionych będzie nadal uposażenie na ostatnio zajmowanym stanowisku.
  6. Według strony rządowej w nowym systemie  podstawą wymiaru emerytury będzie średnie uposażenie z trzech dowolnych  lat  służby wybranych przez zainteresowanego. 

 

   Podczas spotkania poruszono również sprawę regulacji płac żołnierzy i funkcjonariuszy w roku 2012. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej, wielokrotność kwoty bazowej dla żołnierzy w roku 2012 ma wzrosnąć o 0,22. W myśl oświadczenia ministra Jacka Cichockiego, w budżecie na rok 2012 zagwarantowane są środki na wzrost płac dla policjantów od 1 lipca 2012 roku, że skutkami przechodzącymi na rok 2013 i następne lata. Na chwilę obecną w budżecie brak jest natomiast środków na wzrost płac funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Minister Spraw Wewnętrznych zapewnił, iż będzie poszukiwał możliwości przeznaczenia środków na ten cel w budżetach podległych mu służb, i w tej sprawie spotka się ze związkami zawodowymi w połowie stycznia 2012 roku. Podobne spotkanie ma się też odbyć między Ministrem Sprawiedliwości a NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Należy zaznaczyć, że strona związkowa podkreśliła wyraźnie, że w budżecie na rok 2012 muszą znaleźć się środki na podwyżkę płac w Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej i Straży Granicznej. W innym przypadku przedstawiciele związków zawodowych wchodzących w skład FZZ SM rozważą możliwość rozpoczęcia akcji protestacyjnej.

   Minister Jacek Cichocki zapewnił również, że w roku 2012 nie planuje się likwidacji i odebrania jakichkolwiek uprawnień i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom służb mundurowych.Stwierdzenie to również poparł Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. Minister Spraw Wewnętrznych stwierdził ponadto, że jest gotów spotkać się z przedstawicielami NSZZ Policjantów, po przedstawieniu w formie pisemnej problemów, które wyjaśnienia i rozwiązania.

   W ramach konsultacji projektu nowej ustawy emerytalnej, strona związkowa przedstawi szczegółowo swoje uwagi do projektu wraz z uzasadnieniem. Minister Jacek Cichocki stwierdził, że dialog ze związkami zawodowymi jest jego ustawowym obowiązkiem.  

 

Za Federację ZZSM
Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
 
/-/ Antoni DUDA

NSZZPNSZZPP