Federacja Wlkp
Strona główna
piątek, 20 styczeń, 2012 - 15:49
WKDS w Poznaniu za podwyżką dla mundurowych
Wersja do wydrukuWersja PDF
fot.: P.F.Matysiak

   W dniu 19 stycznia 2012r. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego poświęcone w całości problematyce pełnienia służby przez ludzi w mundurach, którym odmówiono prawa do waloryzacji płac w roku bieżącym.

   Efektem posiedzenia WKDS jest wspólna opinia (bez głosu sprzeciwu), w której „...Komisja apeluje do wielkopolskich Parlamentarzystów o podjęcie wysiłku w celu przyjęcia przez polski Parlament rozwiązań, które zaspokoją słuszne żądania funkcjonariuszy PSP, SW i SG.”

   Podczas debaty mundurowi po raz kolejny mieli okazję usłyszeć z ust Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka stwierdzenia, które w ich uszach brzmią dziwnie znajomo: ... ja i inni pracownicy administracji chcielibyśmy również otrzymać podwyżkę..., ...chciałbym również mieć 40% emeryturę po 15 latach..., ...służby mają dużo przywilejów..., ...budżet nie jest z gumy, trzeba komuś zabrać, żeby komuś dać... etc. etc. To samo słyszymy już w usłużnych mediach, jak również w wypowiedziach polityków i przełożonych.

   Kiedy z ust przedstawicieli związkowych Straży Pożarnej padły słowa o dramatycznych nastrojach wśród załóg ratowniczych, gdzie nieprawidłowości w zakresie bhp są wręcz alarmujące Pan Wojewoda stwierdził: ...zwracam uwagę, że wszystkie wypowiedzi tutaj są protokółowane, poza tym tematem dzisiejszym są jedynie podwyżki w służbach (sic!), a nie emerytury, a tymi stwierdzeniami powinna zająć się Państwowa Inspekcja Pracy..., co niestety zdaje się potwierdzać przypuszczenia, że problematyka służb mundurowych jest Panu Wojewodzie znana jedynie z uroczystości okolicznościowych. Właśnie brak nadzoru PIP w służbach mundurowych jest główną bolączą związkowców, a zmianie aktualnych przepisów w tej kwestii ma być poświęcona osobna debata w najbliższym czasie.

   W trakcie posiedzenia Przewodniczący Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kol. Andrzej Szary wyraził w imieniu wszystkich funkcjonariuszy oburzenie na służalczą postawę Komendantów PSP i SG oraz Dyrektora Generalnego SW na ostatnim posiedzeniu Komisji Wydatków Publicznych, gdzie pomimo wyraźnych słów zachęty ze strony przewodniczącego komisji - Dariusza Rosatiego - żaden z mundurowych nie wypowiedział nawet jednego słowa (!) w interesie swoich podwładnych, o których dbałość powinna być jego priorytetem.

   Należy wyraźnie pokreślić, że wszyscy obecni na sali obrad wyrazili swoje zaniepokojenie sytuacją w Państwie związaną z faktycznym zawieszeniem dialogu społecznego w Komisji Trójstronnej z winy obecnego Rządu RP, czego wyrazem jest decyzja Związków Zawodowych reprezentowanych w KT o zawieszeniu udziału swoich przestawicieli (do pobtania tutaj).

   Na zakończenie, po wysłuchaniu opinii wszystkich zainteresowanych stron, bez ani jednego głosu sprzeciwu został przyjęty tekst opinii WKDS o potrzebie podwyżek płac w służbach mundurowych.

(mg)
 

Treść opinii:


O P I N I A

 

Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
w sprawie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Straży Granicznej
z dnia 19 stycznia 2012 roku

 

   Komisja po zapoznaniu się z informacją Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego z dnia 18 stycznia br. (zamieszczona na stronie internetowej MSW), w zakresie możliwości realizacji postulatu Organizacji Związkowych działających w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych województwa wielkopolskiego, a dotyczącego podwyżki płac w 2012 roku dla strażaków, pograniczników i funkcjonariuszy służby więziennej, na poziomie analogicznym jak w Policji i Wojsku, Komisja po przeprowadzonej debacie z udziałem szefów poszczególnych służb tj. Policji, PSP, SW i SG, stoi na stanowisku, że na etapie prac nad budżetem Państwa na bieżący roku, należy podjąć wszelkie możliwe działania legislacyjne celem zapisania w nim środków na wzrost uposażeń ww. funkcjonariuszy.

   Komisja apeluje do wielkopolskich Parlamentarzystów o podjęcie wysiłku w celu przyjęcia przez polski Parlament rozwiązań, które zaspokoją słuszne żądania funkcjonariuszy PSP, SW i SG.

   Biorąc pod uwagę brak podwyżek uposażeń dla funkcjonariuszy od co najmniej 3 lat, szczególny charakter służby, poziom inflacji oraz potrzebę zachowania stabilności służb opinia Komisji jest w pełni uzasadniona i nie narusza interesu innych grup zawodowych.
 

Przewodniczacy Komisji
/-/ Piotr Florek

NSZZPNSZZPP