Federacja Wlkp
Strona główna
czwartek, 19 kwiecień, 2012 - 20:12
Parlamentarzyści debatowali ze związkowcami o bhp w służbach.
Wersja do wydrukuWersja PDF
fot.: Z.Rogodziński

Nie chcemy być narażani na dodatkowe niebezpieczeństwo w służbie” - mówili związkowcy do parlamentarzystów ziemi wielkopolskiej podczas debaty na temat problemów ze stosowaniem zasad i przepisów bhp w służbach mundurowych. Przedstawili rzeczywisty, nia zawoalowany obraz sytuacji, jaka panuje w tym względzie w reprezentowanych przez nich formacjach. W załączniku przedstawiamy szczegółowe sprawozdanie z debaty mając nadzieję na szybką poprawę warunków pełnienia służby.

Celem debaty, która odbyła się w dniu 19 kwietnia w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu było wypracowanie kierunków niezbędnych do natychmiastowej poprawy sytuacji w zakresie zapewnienia przez przełożonych właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny służby, zwłaszcza w obliczu zbliżających się mistrzostw – EURO `2012, które będą przeprowadzone również w stolicy Wielkopolski.

Z zaproszonych parlamentarzystów na spotkanie ze związkowcami przybyli: Krystyna Łybacka (SLD), Bożena Szydłowska (PO), Tadeusz Tomaszewski (SLD), Maciej Banaszak (RP) oraz Stanisław Kalemba (PSL).

Oprócz członków Sejmu RP o bieżących problemach związanych z bezpieczenstwem w służbie dyskutowali przedtstawiciele strony służbowej oraz z instytucji i organizacji społecznych i samorządowych, którzy – zdaniem związkowców – mogą wpłynąć, w ramach posiadanych kompetencji, na natychmiastową poprawę sytuacji związanej z bezpiecznym wykonywaniem obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy służb mundurowych.

W debacie wziął również udział Przewodniczący Lubuskiej Federacji ZZ SM oraz Przewodniczący Zarządu Wwojewódzkiego Forum Związków Zawodowych.

Z przedstawionych przez związkowców materiałów wynika, że największe problemy z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa swoich pracowników występują w Państwowej Straży Pożarnej. Stanowią one książkowe wręcz przykłady niewłaściwego postępowania pracodawców w omawianej dziedzinie i występują praktycznie w każdym aspekcie działalności tej formacji.

Z kolei w wielkopolskiej Służbie Więziennej największy obecnie problem stanowi zjawisko mobbingu występującego w zakładach penitencjarnych, jak również ogromna dysproporcja pomiędzy funkcjonariuszami, a osadzonymi w zakresie zapewnienia właściwej opieki psychologicznej.

Przedstawiciele mundurowej strony związkowej podnieśli podczas debaty, że przyczyn tych nieprawidłowości należy upatrywać przede wszystkim w niedostosowaniu obecnych przepisów dotyczących ochrony pracy do warunków występujących w hierarchicznych strukturach służbowych. Oprócz tego jedną z głównych przyczyn zapaści w dziedzinie bhp jest nadmierne ograniczenie środków finansowych przeznaczanych na realizację zadań z tego zakresu.

Zebrani zgodnie stwierdzili, że działania zmierzające do poprawy sytuacji związanej z tematyką debaty powinny być natychmiastowe i polegać na nowelizacji obecnego prawa, która spowoduje, że organizacje związkowe działające w strukturach mundurowych otrzymają realne uprawnienia do sprawowania nadzoru i kontroli dotyczącej bezpieczeństwa i higieny służby. Zmiany te powinny polegać na nowelizacji ustawy z 1983 r. o Społecznej Inspekcji Pracy oraz zmianie odpowiednich ustaw i przepisów wykonawczych, która pozwoli na objęcie rzeczywistym nadzorem służb mundurowych przez Państwowa Inspekcję Pracy.

Podczas debaty ustalono, że oprócz konicznych zmian legislacyjnych konieczne jest również zapewnienie dodatkowych środków finansowych, które będą przeznaczone wyłącznie na poprawę bezpieczeństwa funkcjonariuszy. Zdaniem poseł Krystyny Łybackiej należy w tym celu odblokować tzw. „ustawę modernizacyjną”, której wykonywanie Rząd RP zawiesił w roku 2010. Pozostali posłowie zgodzili się z tym wnioskiem. Obecny na sali przedstawiciel Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego m.Poznania pan Adrian Kaczmarek zadeklarował ponadto zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji, podczas którego radni spróbują znaleźć w budżecie środki, które natychmiastowo wspomogą poznańską straż pożarną w zapewnieniu bezpieczeństwa jej pracownikom.

Przed końcem debaty podjęto również dyskusję na temat sytuacji związanej z możliwą akcją protestacyjną „mundurówek” w okresie EURO-2012 w obliczu braku dialogu ze strony rządowej i jednostronnego jej wycofania z ustalonych porozumień w tym względzie.

Na zakończenie ustalono, że strona związkowa opracuje pełny materiał dotyczący zgłaszanych patologii w dziedzinie warunków pełnienia służby, który będzie wymagał wyjaśnień strony służbowej. Posłowie zadeklarowali, że będą interpelować o zwołanie posiedzeń sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, które będą w całości poświęcone warunkom pełnienia służby w formacjach mundurowych.

Szczegółowe sprawozdanie w załączniku

(mg)

Załączniki

ZałącznikWielkość
Sprawozdnie z debaty 19.04.2012 [*.PDF]61.93 KB

NSZZPNSZZPP