Federacja Wlkp
Strona główna
wtorek, 9 listopad, 2010 - 15:50
Komunikat z zebrania Federacji ZZ Służb Mundurowych w Kaliszu
Wersja do wydrukuWersja PDF

K O M U N I K A T

z posiedzenia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa wielkopolskiego oraz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pożarnictwa Wielkopolski w dniu 8 listopada 2010 roku.

 Przewodniczący FZZSM Wlkp. kol. Andrzej Szary przedstawia problematykę obradObrady Federacji ZZSM Wlkp. w COS SW w Kaliszu-SzczypiornieUczestnicy posiedzenia Federacji ZZSM w COS SW w Kaliszu-Szczypiornie

W dniu 8 listopada 2010 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu – Szczypiornie odbyło się posiedzenie Federacji ZZ Służb Mundurowych województwa wielkopolskiego. Obecni na spotkaniu byli członkowie Zarządów Wojewódzkich I Okręgowego wszystkich sygnatariuszy Federacji oraz przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pożarnictwa Wielkopolski.
Podczas części obrad obecne było Kierownictwo Ośrodka w osobach Komendanta i jego Zastępców.

Tematyka posiedzenia obejmowała w szczególności problemy wynikające z projektów rządowych dotyczących ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych (L-4), pracach prowadzonych wokół ustawy emerytalnej oraz prób dyskredytacji naszych służb w oczach opinii publicznej poprzez nieprawdziwe, niepełne, lub tendencyjne informacje w mediach.

W toku dyskusji omawiano również stan finansów naszych formacji, dalsze perspektywy ich rozwoju oraz pogarszającą się sytuację materialną rodzin funkcjonariuszy wobec braku waloryzacji płac w roku bieżącym i w latach następnych.

Organizacje związkowe wchodzące w skład Federacji jednoznacznie wyraziły swą dezaprobatę wobec działań obecnej koalicji rządowej mających na celu ujednolicenie warunków pracy i służby pracowników cywilnych i służb mundurowych jedynie pod względem należnych im świadczeń, bez gruntownego, merytorycznego przygotowania oraz szerokich konsultacji środowisk zawodowych.

Postanowiono zorganizować spotkanie z Parlamentarzystami ziemi wielkopolskiej w sprawie poparcia poprawki budżetowej posła Ludwika Dorna mającej na celu wprowadzenia zmiany w przyszłorocznym budżecie, które umożliwiłyby waloryzację płac funkcjonariuszy.

Zaplanowano również w najbliższym czasie zorganizowanie konferencji prasowej, podczas której Federacja poinformuje opinię publiczną o rzeczywistych skutkach bieżącej polityki Rządu względem służb mundurowych oraz o przewidywanych jej skutkach na następne lata.

Podczas obrad związkowcy wyrazili swoje głębokie zaniepokojenie pogarszającą się współpracą ze swymi przełożonymi, stosowaniem „polityki uników” strony służbowej oraz coraz częstszym próbom odsuwania związkowców od informacji o bieżących działaniach i planach związanych z działalnością służb.

Postanowiono, że w celu przeciwdziałania takim praktykom związki zawodowe działające w służbach mundurowych województwa wielkopolskiego wykorzystają każdą dozwoloną prawem formę nacisku, nawet taką, która wiązałaby się z uciążliwością społeczeństwa oraz obniżyła i tak już alarmująco niski stan bezpieczeństwa obywateli.
 

 

Sekretarz Federacji                                                                          Przewodniczący Federacji
/-/ Marek GARNIEWICZ                                                                    /-/ Andrzej SZARY

NSZZPNSZZPP