Federacja Wlkp
Strona główna
czwartek, 17 styczeń, 2013 - 14:28
MSW manipuluje danymi o zwolnieniach funkcjonariuszy
Wersja do wydrukuWersja PDF
fot.: FZZSM Wlkp

„...Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych nie może tego interpretować inaczej niż jako celową manipulację danymi, mającą wytworzyć fałszywy obraz sytuacji i wprowadzającą w błąd Prezesa Rady Ministrów oraz opinię publiczną.”   - czytamy w stanowisku Federacji z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie projektu zmieniającego przepisy o zwolnieniach lekarskich funkcjonariuszy.


W dniu 15 stycznia 2013 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W trakcie posiedzenia dokonano analizy i podjęto decyzję o zajęciu negatywnego stanowiska wobec projektu ustawy o zmianie ustaw o Policji, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, a także o odrzuceniu przedłożonego projektu w całości.


FZZSM postanowiła zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o niezwłoczne wstrzymanie prac legislacyjnych nad projektem z uwagi na niedopuszczalną manipulację danymi statystycznymi w zakresie liczby dni absencji chorobowej przypadającej na jednego funkcjonariusza w porównaniu z danymi dotyczącymi osób ubezpieczonych w ZUS, biorąc pod uwagę informacje dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Federacja postanowiła zwrócić się do poszczególnych central związków zawodowych wchodzących w skład FZZ SM o zajęcie stanowiska oraz podjęcie decyzji w/s wdrożenia inicjatywy obywatelskiej w zakresie przedłożenia ustawy zapewniającej równoważnik z tytułu służby w nocy i podczas świąt oraz za wypracowane nadgodziny.


Federacja ZZ SM wyraziła negatywne stanowisko w zakresie planowanej reorganizacji jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. W ocenie Federacji proponowane rozwiązania skutkować będą negatywnymi konsekwencjami dla funkcjonariuszy SG i ich rodzin i zdaniem FZZSM są one przykładem powielenia błędów z procesu alokacji innych służb RP.


Federacja ZZ SM w przypadku braku reakcji strony rządowej oraz wobec rosnącego niezadowolenia w służbach mundurowych nie wyklucza możliwości podjęcia wszelkich form protestu zgodnie z obowiązującym prawem.

Komunikat i stanowisko Federacji w załącznikach.

(mg)

 

Załączniki

NSZZPNSZZPP